1. INFORMACIÓ GENERAL

El present text conté l’avís legal (d’ara endavant, el “Avís Legal”) que ha estat elaborat en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, amb la finalitat de regular l’accés i ús al present lloc web https://salipebre.es/ (d’ara endavant, la “Web”).

2. DADES IDENTIFICATIVES

Les dades identificatives i de contacte del titular i responsable de la Web són els que figuren a continuació:

Jaume Castells Pastor
NIF / CIF: 53070956C
Direcció: C/ Horts de la Santa Creu, 8 (08348) – Cabrils
Telèfon: 937538090
Email: [email protected]

3. ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA WEB

L’accés i utilització de la Web està subjecte i, en conseqüència, es regirà per tot el que es disposa en el present Avís Legal, sense perjudici de les condicions particulars que siguin aplicable a serveis concrets inclosos en aquesta.

El mer accés i la utilització de la Web atribueix la condició d’usuari (d’ara endavant, el “Usuari” en singular, i els “Usuaris” en plural) de la Web i comporta l’acceptació plena i sense reserves per part de l’Usuari, del total contingut de l’Avís Legal en la versió publicada en la Web en el moment d’aquest accés.

4. ACTUALITZACIÓ

Ens reservem la facultat de modificar i actualitzar la informació continguda en la Web, així com en el present Avís Legal, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, sent responsabilitat de l’Usuari revisar-les en el moment de cada accés i/o utilització, ja que, la utilització dels serveis significarà la seva acceptació en la versió de l’Avís Legal que sigui vigent en el moment d’ús o contractació.

5. OBLIGACIONS DE L’USUARI

5.1. Veracitat de la informació

L’Usuari declara i s’obliga al fet que tota la informació per ell subministrada en el curs de la utilització de la Web sigui certa, veritable, completa, precisa i que estigui autoritzat per a divulgar-la.

5.2. Compliment de la legalitat

L’Usuari es compromet a utilitzar la Web de conformitat amb la legislació vigent, amb el que es disposa en l’Avís Legal, així com amb la moral, la bona fe i l’ordre públic.

L’Usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar la Web amb finalitats il·lícits, contraris al que s’estableix en l’Avís Legal, o de manera lesiva per als drets i interessos del Titular de la Web o de tercers.

El Titular de la Web es reserva el dret a suspendre, interrompre, denegar o retirar l’accés i/o utilització del seu Web, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a tot Usuari que incompleixi amb el present Avís Legal.

5.3. Responsabilitat de l’Usuari

L’Usuari haurà d’utilitzar la Web i els seus continguts sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L’Usuari respondrà pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que el Titular de la Web pugui sofrir com a conseqüència, directa o indirecta, de l’incompliment per part de l’Usuari de l’Avís Legal.

6. DRETS DE PROPIETAT

Tots els continguts de la Web (incloent, sense caràcter limitatiu, bases de dades, marques, logos, noms comercials, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat del Titular de la Web o el Titular de la Web ha estat degudament autoritzat per al seu ús, i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

7. CONTINGUTS D’ALTRES LLOCS WEB

La Web pot posar a la disposició dels Usuaris enllaços a altres llocs web gestionats per tercers, a través de dispositius tècnics com ara, entre altres, enllaços d’hipertext, bàners, botons, directoris i qualsevol altra eina de cerca que permeti a l’Usuari accedir a llocs web diferents de la Web o llocs web de tercers (d’ara endavant, “Links”). La utilització de Links no implica que existeixi dependència amb el Titular de la Web, tret que es digui expressament el contrari, ni suposa l’acceptació, aval o recomanació per part del Titular de la Web dels continguts o serveis per ells oferts, ni cap garantia a l’Usuari. Per consegüent, l’Usuari haurà de valorar sota la seva responsabilitat la navegació als altres llocs web a través d’aquests Links, quedant el Titular de la Web exonerada de tota responsabilitat en relació amb la informació, dades, arxius, productes, serveis i qualsevol classe de material existent en les pàgines a les quals s’accedeixi a través dels Links.

D’igual forma, tots aquells Links entre qualsevol lloc web i la Web no impliquen, per la seva mera existència, cap relació legal entre la Web i la web que incorpori aquests Links, així com tampoc el coneixement i acceptació per part del Titular de la Web de la seva existència i contingut.

8. LIMITACIONS DE RESPONSABILITAT

En la mesura en què ho permeti la legislació vigent, el Titular de la Web s’eximeix de tota responsabilitat derivada, a títol enunciatiu però no limitatiu:

  1. De qualsevol error, supressió, retard o anomalia que es pugui produir en la transmissió i funcionament de la Web, que tinguin origen en causes de força major o fortuïta (ja siguin problemes d’internet, errors informàtics, avaries telefòniques, hackers, etc.), o que hagués estat causat per mala fe de l’Usuari.
  2. De la utilització inadequada que els Usuaris puguin fer de la Web o de les webs d’enllaç, i que resultin en una infracció de drets de propietat intel·lectual i/o industrial, o en altres il·lícits civils o penals.
  3. De les reclamacions de tercers que es derivin de l’ús indegut per l’Usuari de la Web.
  4. Dels actes o omissions de tercers, amb independència que aquests poguessin mantenir alguna relació contractual amb el Titular de la Web.
  5. De l’accés i ús de la Web a continguts no aptes, així com l’enviament de dades, per part de menors d’edat, sense el consentiment dels pares o tutors, quan la Llei així ho requereixi, sent responsabilitat dels progenitors o tutors exercir el control adequat perquè els menors al seu càrrec evitin l’accés i ús a continguts no aptes.
  6. Dels errors o omissions, o desactualització dels continguts publicats en la Web.
  7. De les dades incertes, imprecisos, incorrectes o incomplets facilitats per l’Usuari que impedeixin transmetre els productes o serveis contractats i/o contactar amb l’Usuari.

9. NUL·LITAT I INEFICÀCIA

Si qualsevol clàusula del present Avís Legal fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols aquesta disposició o part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç subsistint en tota la resta, la resta de clàusules i tenint-se tal disposició o la part de la mateixa que resulti afectada per no posada, tret que, per resultar essencial al present Avís Legal, hagués d’afectar-les de manera integral.

10. LLEI APLICABLE

El present Avís Legal, així com, totes aquelles relacions que puguin sorgir entre l’Usuari i el Titular de la Web per l’accés i utilització de la Web, s’interpretaran i regiran de conformitat amb la Llei Espanyola.